REGULAMIN PRZYJMOWANIA REKLAM I OGŁOSZEŃ

ART. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług reklamowych określa prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług reklamowych dotyczącej umieszczania reklam oraz ogłoszeń w regionalnej Gazecie WPR, portalu WPR24.pl oraz na nośnikach zewnętrznych (patrz punkty 3a–3e).

2. Niniejszy Regulamin, wraz z załącznikami, stanowi wzorzec umowny w myśl art. 384 kodeksu cywilnego. Każda Umowa Reklamowa (patrz punkt 3.5) oparta jest na postanowieniach niniejszego Regulaminu, które to stanowią integralną i wiążącą część takiej Umowy Reklamowej.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia, należy je rozumieć w sposób następujący:

a) Cennik - cennik usług reklamowych i ogłoszeniowych zamieszczony na internetowej stronie www.wprmedia.pl aktualny na dzień zawarcia Umowy Reklamowej, stanowiący integralną cześć Regulaminu;
b) Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług reklamowych wraz z załącznikami, tj. Cennikiem oraz Specyfikacją Techniczną Reklam i Ogłoszeń;

c) Specyfikacja Techniczna Reklam i Ogłoszeń - zamieszczone na internetowej stronie www.wprmedia.pl zestawienie warunków technicznych dotyczących materiałów reklamowo–promocyjnych oraz ogłoszeń, stanowiące integralną część Regulaminu.
d) Umowa Reklamowa – zawarta na podstawie Zamówienia Reklamowego umowa o świadczenie Usług Reklamowych;
e)  Usługa Reklamowa - zorganizowany przez Wykonawcę zgodnie z Regulaminem przekaz zmierzający do promocji lub informowania na łamach Wydawnictw, Nośnikach Reklamowych, sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę; Usługa Reklamowa odnosi się w szczególności do ekspozycji na łamach Wydawnictw Wydawcy reklam oraz Ogłoszeń oraz reklam na Nośnikach Reklamowych
f) Wykonawca– Grupa Wpr Media Sp. o.o., ul. Niecała 10/2, 05-800 Pruszków, NIP 534-248-88-75
g) Wydawnictwa - wydawnictwo Wydawcy: Gazeta WPR, portal WPR24.pl
h) Nośniki reklamowe - Billboard (BB) – nośnik reklamowy klasy Economic o wymiarach 5x2,5m, Citylight (CP) – nośnik reklamowy o wymiarach 1,2x1,8m,
i) Zamówienie (Zlecenie) - oznacza kierowaną do Wydawcy pisemną ofertę zawarcia Umowy Reklamowej, złożoną na formularzu dostarczonym Zleceniodawcy przez Wydawcy, która to oferta określa podstawowe warunki wykonania Usługi Reklamowej.
j) Zleceniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot niemający osobowości prawnej, która zleca Wydawcy wykonanie Usługi Reklamowej;

ART. 2. ZAWARCIE UMOWY REKLAMOWEJ

1. Zawarcie Umowy Reklamowej następuje poprzez złożenie przez Zleceniodawcę Zamówienia Reklamowego i przyjęcie Zamówienia Reklamowego przez Wykonawcę.

2. Do chwili pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia Reklamowego przez Wykonawcę Zamówienie Reklamowe stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

3. Zamówienie Reklamowe musi zawierać nazwę lub imię i nazwisko Zleceniodawcy oraz podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Zleceniodawcy. 

4. Przyjęcie Zamówienia Reklamowego następuje poprzez doręczenie Zleceniodawcy jednego egzemplarza formularza Zamówienia Reklamowego podpisanego przez Wykonawcę. Doręczenie może nastąpić osobiście, drogą pocztową, elektroniczną lub faxem. Wraz z powyższym doręczeniem następuje zawarcie Umowy Reklamowej.

5. Dla sprawniejszego obiegu informacji Wykonawca będzie informował Zleceniodawcę dogodnym środkiem komunikacji o przyjęciu Zamówienia Reklamowego.

6. Zawarcie Umowy Reklamowej może również nastąpić poprzez negocjacje. W takim przypadku nie stosuje się postanowień Regulaminu dotyczących Zamówienia Reklamowego. Umowę Reklamową uznaje się za zawartą w drodze negocjacji w chwili podpisania przez strony dokumentu stwierdzającego podstawowe warunki wykonania Usługi Reklamowej.

7. Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy nie później niż na 2 dni przed ekspozycją zgodną ze Specyfikacją Techniczną Reklam i Ogłoszeń oraz treścią Umowy Reklamowej materialną lub elektroniczną wersję kreacji materiałów reklamowo-promocyjnych lub ogłoszenia, których dotyczy Usługa Reklamowa, chyba że strony Umowy Reklamowej inaczej postanowiły. Jeśli kreacja nie zostanie dostarczona zgodnie z Regulaminem, Wykonawca nie musi jej publikować w innym terminie.

8. Przeniesienie przez Zleceniodawcę uprawnień, wynikających z Umowy Reklamowej może nastąpić wyłącznie po powiadomieniu Wykonawcy i uzyskaniu jego zgody w formie pisemnej.

9. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z osobami, które reprezentują wobec Wykonawcy za regulowanie należności, wynikających z przyjętych Zamówień Reklamowych.

ART. 3. ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY REKLAMOWEJ

1. Strony Umowy Reklamowej mogą za porozumieniem zmienić postanowienia Umowy Reklamowej. Zmiana taka dokonywana jest w formie pisemnego aneksu do Umowy Reklamowej.

2. Zleceniodawcy przysługuje za zapłatą kary umownej uprawnienie do jednostronnego odstąpienia od całości Umowy Reklamowej lub od jej części.

3. Strony Umowy Reklamowej przyjmują do wiadomości, że niewykonanie przez Zleceniodawcę zobowiązania określonego w artykule 2 punkt 7 niniejszego Regulaminu będzie poczytane za odstąpienie przez Zleceniodawcę od Umowy Reklamowej, uprawniające Wykonawcę do obciążania Zleceniodawcy karą umową w wysokości 95% wartości przewidzianego w Umowie wynagrodzenia brutto.

 

ART. 4. KARY UMOWNE

1. W przypadku złożenia przez Zleceniodawcę jednostronnego odstąpienia od Umowy Wykonawca ma prawo żądać od Zleceniodawcy zapłaty następujących kar umownych:

a)     kary umownej w kwocie odpowiadającej 95% wartości przewidzianego w Umowie wynagrodzenia brutto, w stosunku do których odstąpiono od Umowy – w przypadku odstąpienia w trakcie trwania kampanii oraz na 5 dni przed dniem rozpoczęcia kampanii

b)     kary umownej w kwocie odpowiadającej 55% wartości przewidzianego w Umowie wynagrodzenia brutto, w stosunku do których odstąpiono od Umowy – w przypadku odstąpienia w okresie 6-30 dni przed datą rozpoczęcia kampanii lub dniem pierwszej publikacji z okresu objętego Umową

c)      kary umownej w kwocie odpowiadającej 35% wartości przewidzianego w Umowie wynagrodzenia brutto, w stosunku do których odstąpiono od Umowy – w przypadku odstąpienia w okresie 31-60 dni przed datą rozpoczęcia kampanii lub dniem pierwszej publikacji z okresu objętego Umową

 

ART. 5. REKLAMACJA

1. Jeżeli według Zleceniodawcy Usługa Reklamowa została wykonana wadliwie, jest on zobowiązany w ciągu 3 dni od daty wystawienia mu faktury VAT, do złożenia Wykonawcy reklamacji na piśmie, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu wystąpienia ewentualnej wadliwości wykonania Usługi Reklamowej.

2. W wypadku wystawienia faktury VAT przed ekspozycją materiału reklamowo–promocyjnego lub ogłoszenia, termin określony w punkcie 1 niniejszego paragrafu liczony jest od daty dokonania ostatniej ekspozycji tego materiału reklamowo-promocyjnego lub ogłoszenia.

3. Reklamacja winna zostać złożona Wykonawcy na piśmie oraz zawierać co najmniej:

a) nazwę Zleceniodawcy,
b) numer Zamówienia Reklamowego,
c) opis Usługi Reklamowej,
d) opis wadliwości wykonania Usługi Reklamowej,
e) preferowany sposób rekompensaty ewentualnego wadliwego wykonania Usługi Reklamowej.
f) W terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji Wykonawca rozpatrzy reklamację i na nią odpowie.

4. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku Zleceniodawcy do dokonania płatności za wykonanie Usługi Reklamowej.

5. Wykonawca rozpatrzy wyłącznie reklamacje wykonania Usługi Reklamowej, za którą dokonana już została płatność, chyba że termin płatności jeszcze nie nadszedł.

ART. 6.  PŁATNOŚCI I FAKTUROWANIE

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny świadczonych Usług Reklamowych w przypadku realizacji specyficznych Zamówień Reklamowych.

2. W przypadku braku terminowego opłacenia faktury VAT, Wykonawca będzie naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie.

3. W przypadku opóźnienia płatności, Wykonawca zastrzega sobie prawo wstrzymania wykonywania Usługi Reklamowej, jak również prawo do odstąpienia od Umowy Reklamowej w części jeszcze niewykonanej za zapłatą przez Zleceniodawcę kary umownej w wysokości 95% wartości brutto pozostałej do wykonania Usługi Reklamowej.

 ART. 7. BRAK REALIZACJI EKSPOZYCJI Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH NA NOŚNIKACH REKLAMOWYCH

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji Ekspozycji z przyczyn niezależnych, w tym w szczególności:

a)     uszkodzenia Reklam lub Nośników Reklamowych przez Osobę Trzecią;
b)     wykorzystania przez Wykonawcę wszystkich Reklam, w tym zapasowych dostarczonych przez Zleceniodawcę lub wydrukowanych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy;
c)      decyzji dysponentów nieruchomości, a także organów administracji rządowej lub samorządowej, w tym w szczególności zarządców dróg, urzędów właściwych dla spraw budowlanych, dotyczących pośrednio lub bezpośrednio Nośników Reklamowych objętych zgodnie z Umową Ekspozycją w ramach Kampanii Reklamowej;
d)     zaistnienia warunków pogodowych uniemożliwiających realizację Umowy w całości lub w części, w tym w szczególności:
                                           i.         spadku temperatury poniżej -5 stopni C na obszarze, na którym znajduje się Nośnik Reklamowy objęty zgodnie z Umową Ekspozycją w ramach Kampanii Reklamowej,
                                         ii.        
prędkości wiatru powyżej 12m/s na obszarze, na którym znajduje się Nośnik Reklamowy objęty zgodnie z Umową Ekspozycją w ramach Kampanii Reklamowej, lub
                                         iii.         silnych opadów deszczu lub śniegu na obszarze, na którym znajduje się Nośnik Reklamowy objęty zgodnie z Umową Ekspozycją w ramach Kampanii Reklamowej;

e)     zaistnienia przypadku siły wyższej uniemożliwiającego w całości lub w części realizację Umowy, w tym w szczególności stanu klęski żywiołowej, stanu wojny, stanu wyjątkowego, wypadków drogowych, strajków, akcji protestacyjnych, katastrof budowlanych, zamachów terrorystycznych, a także zamknięcia dostępu do określonych obszarów przez władze państwowe lub samorządowe.

2. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zleceniodawcę oraz przedstawi propozycję dotyczącą dalszego sposobu realizacji Umowy.

3. W razie braku możliwości realizacji Ekspozycji z uwagi na wystąpienie przypadków, o których mowa w ust. 1 lit. c powyżej, Wykonawca, o ile to możliwe, zaproponuje Zleceniodawcy określone lokalizacje zastępcze. W razie braku odpowiedzi Zleceniodawcy w terminie 2 Dni Roboczych od otrzymania powyższej informacji, uważa się, iż Zleceniodawca przyjął propozycję Wykonawcy bez zastrzeżeń oraz w razie realizacji Ekspozycji zgodnie z powyższą propozycją Wykonawca będzie miał prawo do otrzymania wynagrodzenia w pełnej wysokości. W razie odrzucenia propozycji Wykonawcy lub niemożliwości zaproponowania lokalizacji zastępczych, okres Ekspozycji na Nośnikach Reklamowych, w stosunku do których zaistniały powołane powyżej okoliczności ulegnie odpowiedniemu skróceniu z jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji danej Umowy.

4. W razie braku możliwości realizacji Ekspozycji z uwagi na wystąpienie przypadków, o których mowa w ust. 1 lit. a-b oraz d-e, Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości.

5. Jeżeli pomimo otrzymania od Wykonawcy informacji o wystąpieniu czynników niezależnych, o których mowa w ust. 1 lit. d powyżej, Zleceniodawca wezwie Wykonawcę do realizacji Umowy, Wykonawca wezwanie może podjąć z zastrzeżeniem, że wszelkie usterki zamontowanych w ramach Umowy Reklam będą usuwane na koszt i ryzyko Zleceniodawcy. Postanowień art. 7 ust. 3 nie stosuje się.

 

ART. 8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. 

3. Wszelkie spory wynikające z Umowy Reklamowej lub ze stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.

5. Z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w punkcie 33 niniejszego Regulaminu, w przypadku odmowy akceptacji przez Zleceniodawcę nowych warunków Regulaminu w trakcie trwania Umowy Reklamowej zawartej przed datą wprowadzenia nowego Regulaminu, Umowa Reklamowa wygasa, chyba że zostało rozpoczęta wykonywanie Usługi Reklamowej przed zmianą tego Regulaminu. W takim przypadku wykonywanie Usługi Reklamowej, aż do zakończenia Umowy Reklamowej, będzie się odbywało w oparciu o postanowienia dotychczasowego Regulaminu.